Hyppää sisältöön

5. Kaupungin kestävän kehityksen toimikunta

Eteneminen

 • Idea
 • Päätetty käynnistää
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Jatkuva
Aikataulussa

Toimikunnan työ on jatkuvaa

Kuvaus

Vuonna 2020 toimintansa aloittanut kestävän kehityksen toimikunta koostuu viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä kaupungin eri toimielimistä sekä Viitasaaren seurakunnan, VVA:n ja Alva Viitasaaren edustajista. Kestävän kehityksen toimikunnalle on annettu seuraavat tehtävät:

- kokoaa jo tehdyt kestävän kehityksen toimenpiteet ja selvitykset

- tekee ehdotukset sopivista toimenpidesitoumuksista ekologisesti kestävän kehityksen kansallisten tavoitteiden toteuttamiseksi paikallistasolla

- jalkauttaa tehdyt toimenpidesitoumukset kaupungin eri hallintokunnille ja kuntalaisille

- tiedottaa näkyvästi kestävän kehityksen edistämistyöstä ja ilmastotyöstä

- välittää tietoa ja pitää yllä keskusteluyhteyttä eri hallintokuntien välillä sekä sparraa viranhaltijoita ja työntekijöitä

Lisäksi kestävän kehityksen toimikunta on Pikkasen parempia ilmastotekoja yhdessä -hankkeen ohjausryhmä.

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty28.11.2022

  Kestävän kehityksen toimikunnan kokous

 • Tehty04.10.2022

  Kestävän kehityksen toimikunnan kokous

 • Tehty31.08.2022

  Kestävän kehityksen toimikunnan kokous

 • Tehty24.05.2022

  Kestävän kehityksen toimikunnan kokous

 • Tehty28.04.2022

  Kestävän kehityksen toimikunnan tavoitetyöpaja

  Kestävän kehityksen toimikunta kokoontui pohtimaan, millainen Viitasaaren uuden ilmastotavoitteen tulisi olla ja mitä uudelta kaupunkistrategialta toivottiin.

  Työpajan yksimielinen näkemys oli, että Viitasaaren ilmastotavoitteen tulisi olla "Hiilineutraali Viitasaari 2030", joka vastaa Keski-Suomen maakunnallista ilmastotavoitetta. Ilmastotavoitteen toivottiin näkyvän uudessa kaupunkistrategiassa.

  Uudelta kaupunkistrategialta haluttaisiin myös, että kestävä kehitys ja sen eri ulottuvuudet (ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen) ovat vahvasti esillä ja että ne jalkautetaan kaupunkiorganisaation kaikille tasoille.

  Työpajan keskusteluista koottu sanapilvi, jossa esillä uudelta kaupunkistrategialta toivottuja asioita:

  Strategiasanapilvi

 • Tehty07.04.2022

  Kestävän kehityksen toimikunnan kokous

 • Tehty02.02.2022

  Kestävän kehityksen toimikunnan kokous

  Toimikunta perehtyi Hinku-verkoston toimintaan ja kunta-alan energiatehokkuus sopimukseen eli KETS:iin.

  Asiantuntija Suomen Ympäristökeskukselta, SYKE, esitteli Hinku-verkoston toimintaa ja hinku-kuntien kriteereitä. Motivan johtava asiantuntija esitteli puolestaan KETS:n toimintamallia ja sen kautta saatavaa raportointia. Kuulimme samassa yhteydessä mahdollisuuksista saada hankerahoitusta Hinku-verkostoon liittymisen suhteen. Tyrnävän kunnan kehittämispäällikkö esitteli pienen kunnan toimintaa osana Hinku-verkostoa.

  Hinku-keskustelua jatketaan seuraavassa kokouksessa kuultujen asiantuntijalausuntojen perusteella.

  Ilmastokoordinaattori kertoi ilmastohankkeen ajankohtaiset kuulumiset, kuultiin yhteistyöstä Keski-Suomen liiton ja YmpyräKS-verkoston kanssa yritysten tarvekartoituksen ympärillä, ja pohdittiin Reilun kaupan kaupungin toiminnan elvyttämistä.

  Sovimme seuraavaan kokoukseen selvitettävistä aihepiireistä, sekä ilmastokoordinaattorin toteuttamasta väliraportoinnista hankerahoittajalle.

 • Tehty08.12.2021

  Kestävän kehityksen toimikunnan kokous

  Kokouksen aluksi kaupunginjohtaja Janne Kinnunen käytti puheenvuoron kaupungin tahtotilasta ja tulevaisuuden toiveista kestävän kehityksen ja ilmastoasioiden suhteen. Samalla kävimme kaupunginjohtajan kanssa läpi uuden vuoteen 2027 asti kestävän rakennerahastokauden tavoitteita ja erilaisia mahdollisuuksia kehittää kaupungin toimintaa kestävän kehityksen kautta. Kävimme keskustelua myös oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF)  korvamerkitystä rahoituksesta, joka on tarkoitettu turpeesta luopumiseen ja korvaavien energialähteisiin siirtymiseen, sekä yrityksien investointikysymyksistä että kaupunkistrategiasta kestävän kehityksen näkökulmasta.

  Ilmastokoordinaattori Pauliina Ritvanen kertoi hankkeen ajankohtaisia kuulumisia ja tulevista tapahtumista eri verkostojen kanssa. Enni-energiansäästösovelluksen esittely kouluille on aloitettu, ja työtä jatketaan tammikuussa. Totesimme myös Ilmastovahdin julkaisun onnistuneen, ja että sivustoa markkinoitiin kuntalaisille näyttävästi somejoulukalenterin kautta joulun alla.

  Seuravaan kokoukseen sovimme, että ilmastokoordinaattori kutsuu paikalle asiantuntijoita puhumaan Hinku-verkostosta, Kunta-alan energiatehokkuussopimuksesta ja toivottiin kuultavan myös kokemusasiantuntijaa kuntakentältä Hinku-verkostoon kuulumisen suhteen.

 • Tehty08.11.2021

  Kestävän kehityksen toimikunnan kokous

  Kestävän kehityksen toimikunnan syyskauden 2021 ensimmäisessä täysijäsenisessä kokouksessa tutustuimme toimikuntaan kuuluviin jäseniin ja eri tahoihin, sekä perehdyimme toimikunnan perustamisen taustaan.

  Ilmastokoordinaattori Pauliina Ritvanen esitteli hankkeen pääpiirteitä ja joulukuussa julkaistavaa Ilmastovahti-sivustoa. Keskusteltiin Hinku-hankkeesta sekä jätteiden lajittelun merkittävyydestä ilmastotyön kannalta.

  Kävimme läpi toimikunnan toiminnan merkityksen ja tavoitteet, keskustelimme vapaasti ilmastoaiheen ja kestävän kehityksen aihepiiristä ja sovimme seuraavan kokouksen aikataulun sekä käsiteltävän aihepiirin.

 • Tehty02.09.2021

  Kestävän kehityksen toimikunnan kokous

  Ensimmäinen kokous kestävän kehityksen toimikunnan uudella kokoonpanolla. Puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen päätöksellä Outi Vornanen ja sihteerinä vastaava ympäristötoimentoimialajohtaja Seppo Lappalainen.

  Ilmastokoordinaattori esitteli ilmastohanketta, ja esitteli Kausal Oy:n toimittamaa tarjousta Ilmastovahti-sivustosta. Päätettiin hyväksyä tarjous. Käsiteltiin myös vielä toistaiseksi kokouksesta puuttuvien lautakuntien jäsenien tilannetta, toivottiin heidän nimeämistään ennen seuraavaa kokousta.

  Ilmastokoordinaattori kävi kokoukseen osallistuneiden kanssa läpi ympäristöministeriölle ja Motivalle esittelemänsä vaikuttavuusketjun ja mittarit, sekä päätettiin seuraavan kokouksen ajankohta.

 • Tehty15.06.2021

  Kestävän kehityksen toimikunnan kokous

  Ilmastokoordinaattorin esittäytyminen ja Pikkasen parempia ilmastotekoja yhdessä -hankkeen esittely toimikunnan jäsenille. Yleistä keskustelua yhteistyön merkityksestä mm. koulujen ja yritysten kanssa hankkeen jalkautumiseksi käytäntöön ja kuntalaisten arkeen.

 • Tehty21.01.2021

  Kestävän kehityksen toimikunnan kokous

  Ilmastohankkeen hankehakemuksen ideointia ja suunnittelua kaupunginhallituksessa käsiteltäväksi.

  Keskustelua kaupungin omien sekä konserniyhtiöiden mahdollisuuksista ilmastotyöhön käytänteiden ja kehitystarpeiden kautta, jotta hankkeen valmiit toimenpiteet saataisiin vietyä käytäntöön.

  Perehtymistä kartoitukseen Haapaniemen koulun kestävästä kehityksestä. Tutustumista myös muihin valmiisiin ideoihin ja malleihin kuten esimerkiksi KIVAT-hankkeen malleihin ja Enni-sovellukseen.

 • Tehty12.01.2021

  Kestävän kehityksen toimikunnan kokous

  Ilmastohankehakemuksen tilanteen läpikäyntiä, jossa mietittiin mm. paikallisten yrittäjien tulevaa kokousta ilmastohankkeeseen liittymisen suhteen ja Haukirinteen osakokonaisuutta ilmastohankkeessa.

  Toivottiin yhteistyötä seurakunnan kanssa etenkin mahdollisten remonttien kautta, joissa hyvä miettiä energia-asioita.

  Äänekosken HINKU-verkostoon liittyminen voisi olla yksi malli, josta ottaa mallia.

  Mietittiin ilmastokoordinaattorin työnkuvaa ja merkitystä mm. sidosryhmien yhteiskäytössä.

 • Tehty10.12.2020

  Kestävän kehityksen toimikunnan kokous

  Ennen kokousta osallistuminen ympäristöministeriön webinaariin koskien ilmastohankkeiden rahoitushakua.

  Kokouksessa keskustelua hankkeesta ja sen teemoista sekä Viitasaaren erityisistä vahvuuksista.

  Päätettiin selvittää, voisiko Haukirinteen kaavoitusalue olla hankkeen kannalta hyvä energiatehokkuutta / energiaomavaraisuutta kehittävä kohde.

 • Tehty18.11.2020

  Kestävän kehityksen toimikunnan kokous

  Tiedotusvastaava kertoi ajankohtaiset tiedotusasiat.

  Keskusteltiin energiatehokkuussopimuksesta ja resursseista ilmastotyön suhteen, mietittiin mahdollisen ilmastokoordinaattorin rahoitusmahdollisuuksia.

  Päätettiin esittää kaupunginhallitukselle määrärahan varaamista talousarvioon Viitasaaren kaupungin ilmastohanketta varten. Ympäristötoimen toimialajohtaja valmistelee pykäläteksin ja esittää asian kaupunginhallitukselle.

 • Tehty22.10.2020

  Kestävän kehityksen toimikunnan kokous

  Johtoryhmän koostaman raportin Agenda2030 -mukaisten toimenpiteiden läpikäyntiä, ja todettin että Viitasaarella on tehty alustava energiakatselmus vuonna 2017.

  Tulevan rahoitushaun ilmastohankkeita varten miettimistä, ja todettiin hanketoiminnan olevan kustannustehokas toimintatapa kaupungille. Kestävän kehityksen kokonaisuus on laaja, joten samalla päätettiin lähteä liikkeelle ilmastonäkökulma edellä.

  Tiedotuksen ja tietoisuuden lisääminen on olennaisessa roolissa arjen ns tavallisten asioiden merkityksessä edistämässä kestävää kehitystä. Kestävä kehitys tulisi ottaa huomioon myös päätöksenteossa.

 • Tehty25.08.2020

  Kestävän kehityksen toimikunnan kokous

  Toimikunnan ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Tuija Tuikkanen ja sihteeriksi Sari Flyktman. Kaupunginhallituksen määrittelemien kestävän kehityksen toimikunnan tehtävien läpikäyntiä toimikunnan jäsenten kesken.

  Tehtäviä ovat:

  - kokoaa jo tehdyt kestävän kehityksen toimenpiteet ja selvitykset

  - tekee ehdotukset sopivista toimenpidesitoumuksista ekologisesti kestävän kehityksen kansallisten tavoitteiden toteuttamiseksi paikallistasolla

  - jalkauttaa tehdyt toimenpidesitoumukset kaupungin eri hallintokunnille ja kuntalaisille

  - tiedottaa näkyvästi kestävän kehityksen edistämistyöstä ja ilmastotyöstä

  - välittää tietoa ja pitää yllä keskusteluyhteyttä eri hallintokuntien välillä sekä sparraa viranhaltijoita ja työntekijöitä

  Kestävän kehityksen aihepiirin todettiin olevan laaja, jonka vuoksi syytä rajata fokusta toiminnan käynnistämisen helpottamiseksi. Painopistettä voidaan jatkossa vuosittain vaihdella. Kestävän kehityksen periaatteista tulee tulla kiinteä osa kaupungin toimintaa, ja strategiapäivityksen yhteydessä kestävä kehitys onkin jo huomioitu.

  Kestävän kehityksen näkokulmaa tulee jatkossa korostaa sekä tiedottamisessa että päätöksenteossa, ja tehdä näkyväksi jo tehtyjä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi Viitasaaren uimahallin energiatehokkuus, joka toimii esimerkkinä monille muille toimijoille.

  Päätettiin pyytää eri hallintokunnilta alkukartoitus, jonka perusteella kestävän kehityksen toimikunta voi aloittaa suunnittelemaan tulevaa toimintaansa.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Toimenpideluokka

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Jukka Tuohimaa
  Jukka Tuohimaa
  Elinympäristön ja asumisen palvelualuejohtaja
  Viitasaaren kaupunki
 • Outi Vornanen
  Outi Vornanen
  Kestävän kehityksen toimikunnan puheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen
  Viitasaaren kaupunki
 • Sari Flyktman
  Sari Flyktman
  Ympäristötoimen toimialajohtaja
  Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi
Tietoja päivitetty 07.12.2022